Privatlivspolitik

Selskabet tager beskyttelse af persondata alvorligt og ønsker at være en seriøs og sikker samarbejdspartner for vores
kunder og samarbejdspartnere.

Selskabet har derfor udarbejdet denne privatlivspolitik, så du ved hvordan Selskabet behandler de personoplysninger der indsamles.

Denne privatlivspolitik gælder, når vi er dataansvarlige, det vil sige når vi behandler sager for kunder, ved ansættelse af nye medarbejdere og ved markedsføringsaktiviteter.

 

Hvornår indsamler vi dine data:
Vi indsamler oplysninger direkte hos dig eller fra tredjemand, herunder eksempelvis offentlige registre og myndigheder.

 

Hvilke data indsamles:
Selskabet anvender dine data for at kunne opfylde en aftale Selskabet er en del af, eller for at kunne besvare din henvendelse. Normalvis vil det kun være nødvendigt at indhente almindelige kontaktoplysninger i form af navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Selskabet indsamler alene almindelige persondata, hvilket omfatter, navn og kontaktoplysninger.

I forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere giver medarbejderen ved sin fremsendelse af ansøgning Selskabet ret til at behandle de fremsendte personoplysninger med det formål at oplysningerne kan indgå i en rekrutteringsproces. Det kan i øvrigt oplyses, at dine oplysninger vil blive behandlet i fortrolighed.

Selskabet gør opmærksom på, at en ansøgning ikke må indeholde personfølsomme oplysninger, i form af oplysninger om seksualitet, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, race, religion, filosofisk overbevisning samt politisk overbevisning.

 

De registrerede persondata anvendes til:
Selskabet indsamler og registrer alene persondata til følgende formål:

  • Opfyldelse af en aftale indgået med Selskabet
  • Besvarelse af henvendelser
  • Administrative formål
  • Stillingsbesættelse

Dine persondata indsamles alene til opfyldelse af ovennævnte formål, og såfremt der skulle vise sig behov for at behandle de pågældende data til andet formål,
vil du blive bedt om at samtykke hertil, med mindre samtykke ikke er nødvendigt.

 

Sletning:
Selskabet sørger for løbende at slette persondata der ikke længere er nødvendig eller relevant for de i pkt. 4 anførte formål.

Du kan til enhver tid begære dine persondata slettet, såfremt Selskabet ikke er berettiget til at opbevare dine persondata uden dit samtykke, eller de pågældende oplysninger er nødvendige for at Selskabet kan opfylde den indgåede aftale eller anmodning.

I forbindelse med rekruttering vil dine oplysninger maksimalt blive opbevaret 6 måneder, eller til rekrutteringsprocessen er overstået, hvorefter de vil blive slettet permanent.

 

Samtykke:
Selskabet indhenter ikke dit samtykke til de i pkt. 4 anførte formål, idet selskabet er nødsaget til at behandle dine almindelige personoplysninger, for at kunne opfylde en aftale med dig eller besvare din henvendelse eller anmodning og som led i en rekrutteringsproces.
I det tilfælde at dine persondata ønskes anvendt til andre formål end de i pkt. 4 anførte, vil du blive bedt om at samtykke heri, inden behandlingen påbegyndes.

 

Videregivelse: 
Vi videregiver alene dine personoplysninger til eksterne aktører, hvis dette er nødvendigt for at vi kan opfylde vores aftale med dig, eller hvis det kræves ifølge lovgivningen.
Vi bruger databehandlere(it-leverandører, økonomistyringsprogrammer mv.) for at kunne levere den bedst mulige ydelse til vores kunder.

 

Sikkerhed:
Selskabet har interne regler for håndteringen af dine persondata. Retningslinjer der sammen med selskabets sikkerhedsforanstaltninger sikrer at dine persondata beskyttes og sikres imod tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller adgang.

 

Kontrol og opdatering:
Selskabet sørger for løbende at kontrollerede de registrerede persondata, og opdaterer disse når der er ændringer heri.

Du kan som registreret til enhver tid meddele os såfremt der er sket ændringer i dine persondata herunder i særlig grad dine kontaktoplysninger.
Henvendelse kan ske via kontaktoplysninger i denne privatlivspolitik.

Selskabet har endvidere vedtaget interne retningslinjer for kontrol og opdatering af persondata.

 

Du har ret til:
Du har altid ret til at få adgang til de persondata som selskabet har registreret omkring dig, herunder at få oplyst hvilke data vi opbevarer omkring dig, hvor de er indsamlet fra, hvad vi skal bruge dem til. Hvis du ønsker det kan du også få oplyst hvor længe vi opbevarer dine persondata, hvem der opbevarer dem og hvor. Hvem vi deler dine data med, hvis vi deler disse.

Der er i visse tilfælde oplysninger som selskabet ikke udleverer det kan være hvor det andre privatpersoners privatlivsbeskyttelse vejer tungere, hensyn til immaterielle rettigheder og forretningshemmeligheder.
I tilfælde af at selskabet har registreret persondata omkring dig, og du bliver bekendt med at de registrerede data ikke er korrekt, eller unøjagtige, er du berettiget til at anmode om at de ukorrekte data slettes, og de unøjagtige data rettes.
Du skal sende information om de data du måtte mene er unøjagtige eller forkerte, hvorefter selskabet vil tage sig af sagen.

Der kan være tilfælde, hvor du ikke er enig i at vi behandler dine persondata i de tilfælde kan du anmode selskabet om at slette de pågældende data. Det kan du ligeledes gøre såfremt du mener at selskabet behandler data i strid med lovgivningen, behandlingen ikke længere er nødvendig eller at du har trukket dit samtykke tilbage til behandlingen. Selskabet vurderer herefter om der er baggrund for at efterkomme ønsket om sletning eller rettelse af persondata. Er der baggrund for at gennemføre sletning eller rettelse, vil dette ske hurtigst muligt.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse overfor selskabets behandling af dine persondata, eller mod at selskabet videregiver dine data. I tilfælde af at du ønsker at gøre indsigelse kan du kontakte selskabet med angivelse af hvilken behandling du gør indsigelse imod, og hvorfor. Er din indsigelse berettiget, vil selskabet stoppe med at behandle dine persondata, og vil enten slette eller tilbagelevere disse til dig.

Du har ret til at få de persondata retur, som du måtte have stillet til rådighed for selskabet, eller de data som selskabet har indhentet fra andre på baggrund af din accept heraf. Er du part i en kontrakt med selskabet, kan du ligeledes få dine persondata retur, dog har selskabet ret til at behandle de persondata der er nødvendige for at kunne opfylde aftalen med dig.

Du er ligeledes berettiget til at få overført dine persondata til en anden tjenesteudbyder, såfremt du måtte ønske det og der er foreneligt med den indgåede kontrakt. I de tilfælde at selskabet skal tilbagelevere eller videregive persondata, vil de blive leveret i et normalt anvendt format.

Selskabet bestræber sig på at besvare henvendelser så hurtigt som muligt og senest en måned fra indsigelsens modtagelse, dog kan der i perioder forekomme travlhed der kan afstedkomme længere sagsbehandlingstid. I tilfælde heraf vil du blive orienteret herom.

Kontaktoplysinger:
Selskabet kan til enhver tid kontaktes på følgende måder:
Kontakt: HR
Mail: info@badelement.dk
Telefon: 7626 9600
Adresse: Levysgade 14, st., 8700 Horsens
CVR: 31752469

Vores privatlivspolitik er senest opdateret den 03-02-2019. Ændringer vil blive offentliggjort løbende på denne side.

 

Se profilvideo